ស៊ីលីកុនប្រឆាំងផ្សិត

 • Anti-fungus silicone sealant

  ស៊ីលីកុនប្រឆាំងផ្សិត

  ជុនប៊ុន®៩៧១ នេះគឺជាការព្យាបាលដោយអាសេតូនស៊ីស៊ីលីកូនអនាម័យដែលអាចបត់បែនបានជាអចិន្រ្តៃយ៍ដែលមានសមាសធាតុប្រឆាំងផ្សិតដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងផ្សិតនិងរោគផ្សិតរយៈពេលវែង។

  •ភាពធន់នឹងផ្សិតនិងផ្សិតរយៈពេលវែង
  •ភាពបត់បែនខ្ពស់និងភាពបត់បែន
  •ការព្យាបាលរហ័ស - កខ្វក់ទាប