ស៊ីលីកុន sealant ប្រឆាំងនឹងផ្សិត

 • Junbond 971 Anti-fungus Silicone Sealant សម្រាប់ផ្ទះបាយ និងបន្ទប់ទឹក

  Junbond 971 Anti-fungus Silicone Sealant សម្រាប់ផ្ទះបាយ និងបន្ទប់ទឹក

  ជុនបោន®971 នេះគឺជាថ្នាំព្យាបាលអាសេតូស៊ី ដែលជាស៊ីលីកូនអនាម័យដែលអាចបត់បែនបានជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសមាសធាតុប្រឆាំងនឹងផ្សិតដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ភាពធន់នឹងផ្សិត និងផ្សិតរយៈពេលវែង។

  • ធន់នឹងផ្សិត និងផ្សិតរយៈពេលវែង
  •ភាពបត់បែននិងភាពបត់បែនខ្ពស់។
  • ព្យាបាលឆាប់រហ័ស - កម្ចាត់ធូលីដីតិច